Vendelboaner.com

Vendelboerne med deres rødder i Vendsyssel med fokus på Ovesen, Pedersen, Jensen og larsen

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Fortællinger

» Vis alle     «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 57» Næste»     » Lysbilledshow

Klage til Aalborg Stiftamt 1904 sag R1069Klage til Aalborg Stiftamt 1904 sag R1069

KlageI anledning af mit barn sidste efterår var meget sygt og jeg denga ng var i tvivl om det levede hvorfor jeg så den 20. sep. 1903 istedt for d en 22. sep. i henhold til Amtets resolution forfaldne 25 kr. af barnefader en Blikkenslager Frits Nielsen afhentede resolution for et beløb af 40 k r. til barnefaderens far Chr. Nielsen boende på gugvejen 29.Men da barn et imidlertid kom over sygdommen og nu viser sig raskere og jeg ikke nu h ar kunnet formå Chr. Nielsen til aflevering af resolutionen og ej heller h ar kunnet formå barnefaderen Frits Nielsen til betaling af de nu forfald ne 25 kr.
den 22. marts 1904. Så tillader jeg mig herved høfligst at bede dem Herr S tiftsamtmand om at være mig til Tjeneste og Hjælp med at erholde den mig t ilkommende hjælp af barnets Fader så jeg kan forsørge mit kjære barn.

Aalborg d. 23/4-1904
Larsine Svendsen f. Madsen
boende i Svingelen 20 i Aalborg

R.J.M 1051

Aalborg Politikammer
Politistationen

Rapport
Torsdagen den 28. april 1904
I anledning hosfølgende skrivelse af 26'ds. med bilag fra Aalborg Stifta mt mødte efter tilsigelse her på stationen Alimentanten Blikkenslagersve nd Frits Chr. Nielsens Fader, Ostehandler Christian Nielsen, Gugvej 29, d er foreholdt hosfølgende klage fra barnemoderen Larsine Svendsen f. Mads en forklarede at barnemoderen afviste sønnen opfordrede kjt. der tidlige re havde betalt bidrag for sønnen, til at betale sig et bidrag en gang f or alle hvilket forslag kjst. dog vægrede sig ved at gå ind på idet han ik ke fæstede lid til hendes udsagn om at hun vilde rejse ud af landet.Før st efter at hun flere gange såvel mundtlig som skriftligt havde opfordr et ham dertil gik Kpl. ind på at betale hende 40 kr. når sagen kunde bli ve ordnet på politistationen. Den 16. september s.å. mødtes kpt. så med ba rnemoderen(?) på politistationen, hvor han betalte hende 40 kr. som betali ng en gang for alle og modtog herfor hendes kvittering på hosfølgen de - af kjst. indleverede - skrivelse med udtalelse om at hun herefter fra faldt ethvert krav om fremtidige bidrag idet hun foregav, at hun allere de næste dags aften skulle afrejse til Sverige for at giftes - Hun talte i kke om at barnet var sygt og hun havde det med sig.
Kjst. nægter på sønnens vegne at udlevere resolutuionen til barnemoderen e ller betale hende noget bidrag så længe hun selv kan sørge for barnet. Sku lle dette imidlertid komme til at falde fattigvæsenet tilbyrde mener han i kke, at hans søn vil værge sig ved at betale det sædvanlige bidrag; men kj st. bemærker, at der ikke, som af barnemoderen anført, skyldes 25. kr. t il 22. marts d.å. idet bidraget til nævnte dato er betalt med 40 kr. f or 1 år således, at der i hvert tilfælde k
un mangler en rest på 10 kr., og han henviser i så henseende til en af pol itiet givet påtegning på den anmeldte resolution som han afleverede og s om erlægges.

Kontinutation 30/4-1904
Ifølge tilsigelse mødte Alimentanten Blikkenslager Frits Chr. Nielse n, f. 31/5 1876 i Jerslev, bopæl Gugvej 29 hos forældrene. Han blev gjo rt bekendt med sin faders foranstående forklaring, hvortil han intet hav de at bemærke, men han fremhæ
vede at han ikke ville indgå på at betale bidrag til barnet, så længe barn emoderen selv kan sørge for det, hvorimod han er villig til, såfremt barn et skulle falde det offentlige til byrde, at betale det i resolutionen fas tsatte bidrag.

Kontinutation s.d.
Derpå mødte barnemoderen og forklarede, hendes navn er Larsine Svendsen fø dt Madsen, f. 7/8-1877 i Aalborg. Hun er fortiden husholderske hos urmag er Ovesen, Svingelen 20, hvor det anmeldte Barn opholder sig. Hun er forsø rgelsesberettiget i
Vester Hassing Kommune hvor hendes fraskilte mand er født. hun nyder ik ke for tiden fattighjælp. hun blev i april 1903 løsladt af forbedringshus et efter udstået straf af 1 års forbedringsarbejde for Bedrageri.
Hun erkender sig underskrift på hosfølgende erklæringaf 16/9 s.å. og indrø mmer, at hun kun havde 10 kr. tilgode den 27. marts d.å. og ikke 25 kr. s om anført i klagen. Denne har hun forøvrigt ikke selv skrevet eller unders krevet men den er fremkommen efter hendes ønske. Hun fastholder sin begæri ng om betaling af bidraget

Aalborg Politikammer 4/5-1904
Ved tilbagesendelsen af hosfølgende sag (R1069/04) skal jeg under henvisni ng til vedlagte rapport oplyse, at barnefaderen ydede det i rapporten nævn te beløb under forudsætning af at moderen forlader landet, og at hun indl od sig på afgørelsen fordi hun havde grund til at tro, at barnet i xxx kun ne leve.

Smit(sign)

Svar fra amtet(red)I anledning af den med Hr. Byfogedens erklæring 4 ds. h ertil tilbagesendte skrivelse, hvori Larsine Svendsen født Madsen Svingel en 20 anmoder om Amtets bistand til at få det Blikkenskagersvend Frits Ch r. Nielsen, Gugvej 29 ved amtets resolution af 27. juni s.å. pålagte under holdsbidrag udbetalt. Skal jeg til behagelig efterretning bekendtgøre f or barnemoderen herved tj. melde, at Amtet efter de foreliggende omstændig heder man formoder at hun ved sin skriftlige erklæring om at forfalde dis se krav mod barnefaderen har mistet sin ret til at erholde underholdsbidr ag og at Resolutionen fremtidig kun vil have betydning, såfremt barnet sku lle falde det offentlige til byrde.


Knyttet tilLarsine Madsen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 57» Næste»     » Lysbilledshow

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Opdateres af Arne Pedersen. | EU-persondataforordningen.

Arne Pedersen mellemvang 31 9362 Gandrup Tlf. +45 61691594